Opis wykonywanych usług:

 

Mapy do celów projektowych

Niezależnie na to czy budowę budynku, budowli czy uzbrojenia terenu wykonywać będziemy w trybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, wymagane jest sporządzenie przez projektanta projektu budowlanego. Jego głównym elementem jest projekt zagospodarowania działki czy też terenu. Dokument opracowuje projektant w oparciu o mapę do celów projektowych. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz pomiarów w terenie geodeta nanosi aktualny stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem wszystkich istniejących elementów naziemnych, a także elementów sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Obszar prac geodezyjnych związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych ma charakter indywidualny. Zależy od stanu zagospodarowania terenu i wielkości obszaru zabudowy. Określony jest od potrzeb projektanta, a mapa taka zawsze powinna być wykonywana po uzgodnieniu z osobą opracowującą projekt, aby wykonany pomiar spełniał jej oczekiwania i umożliwił opracowanie projektu bez zagrożenia, że w przyszłości zostanie zakwestionowany z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami z uwagi na nieprawidłowo dokonane opracowanie geodezyjne.
Wytyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu.

 

Tyczenie obiektów budowlanych

Wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę to kolejny etap procesu budowlanego. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. sieci lub przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie, tzw. tyczenia.

W zależności od stopnia skomplikowania budowli odbywa się ono jednorazowo lub wieloetapowo. Wytyczenie polega na wskazaniu na gruncie miejsca położenia charakterystycznych punktów budynku (zwykle narożniki lub osie ścian) oraz w miarę potrzeby wskazanie wysokości poziomu podłogi parteru a w wypadku sieci lub przyłączy punkty zmiany trasy (załamań). Sposób wytyczenia oraz rodzaj pozostawionych przez geodetę w terenie znaków określających położenie projektowanych obiektów, powinny być uzależnione od oczekiwań wykonawcy prac budowlanych, ponieważ te czynności geodezyjne wykonywane są właśnie na jego potrzeby i powinny pozwolić mu na wzniesienie budowli we właściwym miejscu

Efektem wytyczenia budynku lub obiektu budowlanego jest odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz szkic tyczenia.
Dodatkowym obowiązkiem geodety w ramach tej usługi jest przekazanie informacji o wytyczeniu do organów administracji publicznej prowadzących ewidencję gruntów i budynków. W oparciu o przekazane dane w rejestrze tym wykazane zostaną informacje o rozpoczęciu budowy. Często konsekwencją rozpoczęcia budowy są zmiany w oznaczeniu sposobu użytkowania działki w ewidencji gruntów, skutkujące zmianami podatkowymi.

 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Ustawa Prawo budowlane mówi że, wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Podczas inwentaryzacji geodeta wykonuje pomiar wszystkich obiektów, których budowa została zakończona z czego zostaje sporządzona dokumentacja geodezyjna. Wynikiem prac jest mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, która jako jeden z wielu dokumentów niezbędna jest do zgłoszenia zakończenia budowy w nadzorze budowlanym. W ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej geodeta dodatkowo sporządza pisemną informację dotyczącą zgodności usytuowania wybudowanych obiektów z projektem zagospodarowania działki. Dokumentacja powykonawcza jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, ponieważ dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

 

Wznowienia znaków granicznych


Wznowienie granic ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu.
Wznowienie granic polega więc na odnalezieniu na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi. Jest zatem czynnością techniczną, a nie postępowaniem administracyjnym, i w odróżnieniu od niego nie dokonuje go organ administracji, tylko uprawniony geodeta na zlecenie właściciela działki.

 

 

Podziały nieruchomości

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek właściciela. Polega na wydzieleniu w obrębie granic danej nieruchomości nowej działki i przeniesieniu jej własności na rzecz nowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes lub z urzędu. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest wydzielenie działki rolnej o powierzchni przekraczającej 0,3000 ha. Natomiast kiedy na daną nieruchomość jest obowiązujący PZP właściciel musi złożyć wniosek o wydanie wypisu z planu we właściwym miejscowo urzędzie gminy (miasta). Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego sporządzamy wstępny projekt podziału. Jeżeli projekt zostanie zaopiniowany pozytywnie, można przystąpić do podziału działki.
Postępowanie to reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

 

 

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Dokonujemy czynności badania stanu prawnego nieruchomości. Określenie tego stanu jest jednym z najważniejszych etapów poprzedzających zakup interesującej inwestora nieruchomości. Stan prawny nieruchomości jest ogółem praw zarówno o charakterze rzeczowym jak i obligacyjnym przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Poprawne jego ujawnienie ma nie tylko znaczenie z punktu widzenia obrotu gospodarczego, ale leży przede wszystkim w interesie właściciela nieruchomości. Brak uregulowanego stanu prawnego jest jej poważną wadą prawną.

 

 

Objętość mas ziemnych 


Technologia robót ziemnych polega na wydobyciu i stałym lub czasowym przemieszczeniu ziemi z wykopu w inne miejsce oraz na kształtowaniu skarp, wykopów, nasypów zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonywania wszelkich prac mających na celu obliczenie objętości mas ziemnych. Konieczność obliczenia objętości mas ziemnych zachodzi podczas: inwentaryzacji objętości składowanych materiałów sypkich, wyznaczeniu przewidywanych kosztów robót ziemnych, kontroli ilości zużytego surowca, wyznaczenie ilości wylanego asfaltu itp. W przypadku inwestycji drogowych, kolejowych i kubaturowych są szczególnie istotne, gdyż dąży się do zbilansowania robót ziemnych

 

 

Pomiary wychyleń obiektów inżynieryjnych


Pomiary parametrów geometrycznych obiektów budowlanych służą m.in. do określania ich stanu technicznego. Celem okresowych pomiarów przemieszczeń jest rejestracja postępujących odkształceń trwałych obiektu i zasygnalizowanie ewentualnej konieczności stosowania środków prewencyjnych. Pomiarom takim podlegają:
-kominy przemysłowe
-Chłodnie kominowe
-Wieże i maszty radiowo telewizyjne
-wieże widokowe

 

 

Sprawdzenie prostoliniowości suwnic


Pomiar suwnic, czyli wykonywanie badań i pomiarów geodezyjnych suwnicy zgodnie z normami pod kątem:
- rozstawu szyn
-różnicy poziomu główek szyn
-odchyleń osi szyny od prostej (w płaszczyźnie poziomej),
-pochylenie wzdłużne szyn,
-przesunięcie osi szyny względem osi belki podsuwnicowej.
Wszystkie pomiary służą dostarczeniu jak najwięcej informacji do przeprowadzenia retyfikacji obiektu.