Zakres wykonywanych usług:

Opracowania kartograficzne:

- mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych,
- mapy numeryczne (numeryczny model terenu),
- aktualizacja mapy zasadniczej,
- Inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci,

Prace realizacyjne

- tyczenie obiektów budowlanych,
- tyczenie obiektów liniowych (sieci uzbrojenia terenu),

Pomiary specjalne:

- pomiary mas ziemnych,
- pomiary wychyleń obiektów inżynieryjnych (budynki, słupy, kominy)
- sprawdzanie prostoliniowości suwnic,

Prace z zakresu ewidencji gruntów:

- podziały nieruchomości,
- wyznaczenia i wznowienia granic,
- ustalenia przebiegu granic,
- rozgraniczenia nieruchomości.